Javascript is vereist!

Deze pagina werkt niet goed tenzij Javascript ingeschakeld is.

GDPR - General Data Protection Regulation
of Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

-  belangrijk voor kbfk-leden
-  is een geheel van regels (verordening) om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en is van kracht sinds 25 mei 2018. Deze nieuwe verordening geeft de EU burger bepaalde rechten wat betreft de persoonsgegevens: het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

KBFK privacy verklaring

De KBFK heeft een gegevensregister van haar leden. Hierin zijn opgenomen naam, straat, postnummer, woonplaats en een uniek stamnummer. Op vrijwillige basis kan hier een e-mailadres en/of een telefoonnummer aan toegevoegd worden.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op het digitale platform dbws.be. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord. De server waarop de gegevens online worden opgeslagen is beveiligd door een systeem waarvoor onze netwerkbeheerder garant staat.

De persoonsgegevens uit het gegevensregister worden gebruikt voor de verzending van de KBFK-periodiek ‘De Belgische Waterslager’.
Deze persoonsgegevens staan eveneens gepubliceerd op de openbare website www.dbws.be als leden van de KBFK ten behoeve van iedereen die wenst contact te zoeken met liefhebbers/kwekers van de Belgische Waterslager.
Leden van de KBFK die deze publicatie niet willen, hebben het recht van verzet tegen de publicatie van hun persoonsgegevens en kunnen op eenvoudige aanvraag bij de KBFK-voorzitter desgevallend hun persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Ook de leden die uit de KBFK stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.

De KBFK is wettelijk verplicht om persoonsgegevens achter een stamnummer op eenvoudig verzoek te verstrekken aan bevoegde diensten zoals gerechtelijke en politionele instanties, de diensten Natuur en Bos, de dienst CITES.
De KBFK verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden, ook niet aan firma’s voor commerciële doeleinden.
De KBFK verbindt er zich toe om de leden, via e-mail naar de plaatselijke voorzitters/secretarissen en naar de rechtstreeks aangesloten leden, te waarschuwen binnen 72 uur nadat een datalek is vastgesteld.
25 mei 2018

INFORMATIE – NOTA

-  belangrijk voor kbfk-leden
-  in uitvoering van art. 4 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

Vooraleer met activiteiten een aanvang te nemen moet de vrijwilliger kennis nemen van de volgende 6 informatie-items

1. De Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers (KBFK) is, sinds haar oprichting in 1905, een nationale groep van liefhebbers die de cultuur van de kanarievogel, inzonderheid de cultuur van het zangkanarieras Belgische Waterslager, tot doel stelt. Dit betekent de rechten en de belangen van de aangesloten leden behartigen, verdedigen en hen diensten verlenen, informatie verstrekken, bevorderen van houden en kweken, opleiden van keurmeesters en organiseren van zangwedstrijden, dit alles tot instandhouding en verdere ontwikkeling van het ras.

2. De KBFK is een feitelijke vereniging, met onbaatzuchtige doelstelling en met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden of bestuurders, die geen personen tewerkstelt verbonden door een arbeidsovereenkomst.
De algemene leiding van deze feitelijke vereniging berust bij haar voorzitter.

3. Het statuut van de KBFK (feitelijke vereniging) heeft tot gevolg dat de KBFK niet valt onder de aansprakelijkheidsregeling en de verzekeringsplicht (art. 5 en art. 6) van de wet. Bijgevolg vallen de vrijwilligers onder het 'gemeen recht' en kunnen dus burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade toegebracht aan derden.

4. Ter bescherming tegen deze mogelijke aansprakelijkheid heeft de K.B.F.K. een verzekering afgesloten voor de vereniging, het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de aangestelden van de vereniging, de gewone leden en de ouders of voogden die burgerlijk aansprakelijk zijn voor een minderjarig lid (in totaal 250 personen).

Verzekeringsmaatschappij BALOISE Insurance BELGIUM nv – Polis Verenigingsleven nr. AN/30.527.035-0000

Deze BA-polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, dit zowel voor het bestuur als voor de leden van de vereniging en waarbij leden onderling worden aanzien als derden, voor schade aan personen en aan goederen die werd veroorzaakt in het verenigingsleven, op weg naar en van de activiteiten, door de gebouwen, de installaties of goederen van de vereniging of door de vereniging in gebruik.

Lichamelijke schade is verzekerd tot € 1.239.467,62; stoffelijke schade tot € 247.893,52 en rechtsbijstand tot € 12.394,68 per geval en per verzekerde. Huurt of gebruikt de vereniging bij gelegenheid een gebouw dat haar niet toebehoort dan verzekert BALOISE Insurance ook de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook en water die de vereniging zou veroorzaken aan dit gebouw (en zijn inhoud). Ook voedselvergiftiging waarvoor de vereniging zou aansprakelijk gesteld worden, door het aanbieden van voeding of dranken, behoort tot de standaarddekking.

5. De KBFK betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten voor verplaatsingen en andere gemaakte onkosten in opdracht van het bestuur.

6. De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

GWK Genker Waterslager Kanarie - Libot Georges - 089 35 92 09 - georges.libot@gmail.com

KBW Koninklijke Balense Waterslager - Smeyers Gerard - 014 81 30 34 - gerardsmeyers@skynet.be

KMKB Koninklijke Mechelse Kanarie Bonheiden - Van Aerschot Roger - 0473 97 26 21

KWL Kempense Waterslager Lummen - Vanschooren Herwig - 0496 75 27 50 - herwig.vanschooren@telenet.be

KZSW Koninklijke Zang- en Siervogel Wijnegem - Bastiaensen François - 0494 15 99 89 - Francois1952@outlook.com

LW Leuvense Waterslager - Gillard Benny - 02 687 48 34 - Benny@Gillard.eu.com

LZH Lustige Zangkanarie Halen - Bungeneers Alex - 013 46 14 51 - bungeneersalex@gmail.com

Uittebroek Benny - 011 88 37 45 - benny.uittebroek@gmail.com

Gillard Benny - 02 687 48 34 - Benny@Gillard.eu.com

Vermincksel Luc - 03 774 06 65 - luc_vermincksel@hotmail.com

1998 - OMJ - Vermincksel Luc ( Voorzitter / Penningmeester ) - C. Verstraetenstraat 12, 9150 Bazel - 03 774 06 65 - luc_vermincksel@hotmail.com - 0475 37 63 05

2017 - Uittebroek Benny ( Secretaris ) - Hertog van Brabantlaan 5, 3400 Landen - 011 88 37 45 - benny.uittebroek@gmail.com

1969 - OMJ - Meeusen Louis ( Adviseur ) J.B. Pittoorsstraat 55, 2110 Wijnegem - 03 353 87 62 - walter.meeusen@skynet.be

2006 - Vanschoonbeek Valère - O.L.V.-straat 104 B1, 3570 Terkoest - Alken - 011 25 00 75 - valere.vanschoonbeek1@telenet.be

2014 - Vanschoonbeek Steven - Kapelstraat 17, 3570 Terkoest - Alken - 011 72 90 83 - steven.vanschoonbeek@telenet.be

2015 - Bungeneers Alex - Dreefstraat 32, 3540 Herk-de-Stad - 013 46 14 51 - bungeneersalex@gmail.com

2022 - Van Ostaeyen Louis - Driehoekstraat 41, 2244 Zandhoven - 0476 20 34 82 - van.ostaeyen.louis@telenet.be

2022 - Cakmak Yalcin - Niederrheinstrasse 4b 40474 Düsseldorf - Deutschland - +49 172 254 91 91 - yalcin.cakmak1@gmail.com